Uzm. Dr. Gülseren Yirik

Uzm. Dr. Gülseren Yirik

gulseren-yirik

Uzm. Dr. Gülseren Yirik

Radyoloji

Pratisyen Dr. Sinop Merkez Ana Çocuk Sağlığı Merkezi 1989-1992

Pendik Devlet Hastanesi 1992-1993

Yenibosna Sağlık Ocağı 1993-1998

Uzman Dr. Bakırköy Dr. S. Konuk Eğ. Arş. Hast 2002-2012

Esencan Tıp Merkezi 2012-2014

Özel Esencan Hastanesi 2014-

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi -1989

İhtisas Yeri ve Yılı: Haseki Eğitim Araştırma Hast. Radyoloji, 2001

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.Kılıçkesmez Ö, Yirik G, Bayramoğlu S, Cimilli T, Aydın S. Non-breath hold high b-value diffusion weighted MRI with parallel imaging technique ;apperent diffusion coefficient determination in normal abdominal organs. Diagn Interv Radiol 2008; 14(2):83-87.
2. Bayramoğlu S, Kılıçkesmez Ö, Cimilli T, Kayhan A, Yirik G, İslim F, Alibek S. T2 weighted MRI of the upper abdomen: Comparison of Four Fat-Supressed T2 -weighted sequences including PROPELLER (BLADE) Technique. Acad Radiol. 2010 ; 17(3):368-374.
3. Bayramoğlu S, Kılıçkesmez Ö, Cimilli T, Kayhan A, Yirik G, Alibek S. MRI of the liver: Comparison of different techniques (SE VS. BLADE) of T2-weighted fat suppressed sequences. European Radiology Vol. 19, Suppl. 2, June 2009:S67
4. Bayramoğlu S, Cimilli T, Kılıçkesmez Ö, Güner N, Yirik G, Palabıyık F, İslim F, Hocaoglu E. Evaluation of Age-related Changes of Upper Abdominal Organs with Diffusion Weighted MR Imaging.

7. Balkan Radiology Congress, 19-21 Kasım 2009, İstanbul – Türkiye ‘de sunulmuştur.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1. Bayramoğlu S, Kılıçkesmez Ö, Cimilli T, Kayhan A, Yirik G, Alibek S. MRI of the liver: Comparison of different techniques (SE VS. BLADE) of T2-weighted fat suppressed sequences. Annual meeting of European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR 2009) 23–26 Haziran 2009, Valencia- İspanya ‘da sunulmuştur.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Ercan İnci, Sibel Aydın, Gülseren Yirik, Sibel Bayramoğlu, Tan Cimilli. Meme ödeminin radyolojik bulguları ve unilateral ödem nedenleri. Bakırköy Tıp Dergisi 2006; 2:1-6.
2.Sibel Bayramoğlu, Arda Kayhan, Tan Cimilli, Gülseren Yirik, Filiz İslim Saçan, Özgür Kılıçkesmez. Cavitary Nodules: An Unusual Radiological Manifestation of Churg-Strauss Syndrome . Erciyes Tıp Dergisi 2011: 33: 59-64.
3. Sibel Bayramoğlu, Ahmet Tan Cimilli, Nurten Turan Güner, Ercan İnci, Gülseren Yirik, Fulya Adalı. Nadir yerleşimli kardiak ve sakral hidatik kist olgusunun radyolojik bulguları.Van Tıp Dergisi 2009; 16 (2): 81-84.
4. Behzat Behzatoğlu, Edip Hatipoğlu, Sibel Bayramoğlu, Gülizar Yılmaz, Gülseren Yirik, Tan Cimilli. Akut appandisit tanısında ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi bulgularının karşılaştırılması. Bakırköy Tıp Dergisi 2006; 2: 22-24.
5.Erdal Yüzbaşıoğlu, Betül Tuğcu, Hümeyra Yıldırım, Aylin Karahasanoğlu, Gülseren Yirik. The effects of topical glaucoma medication on ocular blood şow. Bakırköy Tıp Dergisi 2008; 4: 111-114.
Poster ve Sözlü Bildiriler:
1. Quantitative diffusion weighted megnetic resonance imaging of focal hepatic lesions using paralel imaging techniques. ESGAR 2008 İSTANBUL
2. Evaluation age related changes of pancreatic tissue on diffusion weighted MR imaging . ESGAR 2008 İSTANBUL
3. Renal ve adrenal kitlelerde kantitatif diffüzyon görüntüleme. TÜRKRAD 2008
4. Diz ekleminin lokalize nodüler sinovitinde MR bulguları. TÜRKRAD 2006
5. Servikofasial dev hemanjiom. Olgu sunumu. TÜRKRAD 2007
6. Dizin siklops lezyonunda MRI bulguları.TÜRKRAD 2007
7.Eklampsi nedeniyle gelişen PRES olgusu. Konvansiyonel difüüzyon ağırlıklı MR bulguları TÜRKRAD 2007
8. Üremi nedeniyle gelişen PRES olgusu .TÜRKRAD 2008
9. Adenoma malignum MR bulguları.TÜRKRAD 2008
10. Konjenital bilateral perisilvian sendrom (Worster Drought sendromu) TÜRKRAD 2008
11. Primer retroperitoneal ekstragonadal germ hücreli tümör.TÜRKRAD 2008
12. Menisküs yırtiklarının manyetik rezonans görüntüleme bulgularının yaş gruplarına göre retrospektif olarak değerlendirilmesi.TÜRKRAD 2008
13. Guillain Barre sendromunda manyetik rezonans görüntüleme bulguları.TÜRKRAD 2008
14. Tuberosklerozlu olgularda konvansiyonel manyetik rezonans görüntülemede normal olarak izlenen alanlarda diffüzyon ağırlıklı görüntülemenin kontrol grubuyla karşılaştırılması.TÜRKRAD 2008
15. Başağrısı şikayetiyle başvuran hastalarda beyin manyetik rezonans görüntüleme bulgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi.TÜRKRAD 2008
16. Akut kernikterus olgusunda konvansiyonel ve diffüzyon ağırlıklı MRG bulguları.TÜRKRAD 2008
17. Glutarik asidüri Tip 1:Konvansiyonel ve diffüzyon ağırlıklı MRG bulguları. TÜRKRAD 2008
18. Erken dönem invaziv pulmoner aspergillozis.TÜRKRAD 2008
19. Uzun süreli tedavi alan normal tansiyonlu glokom olgularında oküler hemodinamik değişikliklerin incelenmesi.TÜRKRAD 2005
20. Ailesel doğumsal fasial paralizi:İki olguda radyolojik bulgular.TÜRKRAD 2005
21. Meme kanserinin ipsilateral tutulum olmaksızın kontralateral aksiller lenf nodu metastazı.TÜRKRAD 2005
22. İki nadir anevrizma olgusunda renkli doppler ultrasonografi ve çok kesitli BT bulguları.TÜRKRAD 2005
23. Puberte ve gebelik dışı unilateral idiopatik jigantomasti (makromasti)
24. Bilateral anterior tibial kas hernisi
25. Rutin mamografik incelemede izlenen vasküler kalsifikasyonların kardiovasküler risk faktörleri ve diabetes mellitus ile ilişkisi. TÜRKRAD 2006
26. Posmenopozal kadınlarda meme parankim paternleri ile kan yağları düzeylerinin karşılaştırılması. TÜRKRAD 2007
27. Nörofibromatozisli olgularda serebral mikrostrüktürel değişikliklerin saptanmasında diffüzyon ağırlıklı sekansların rolü
28. Glutarik asidüri Tip 1: Konvansiyonel ve diffüzyon ağırlıklı MRG bulguları
29. Akut intraventriküler kanama ile prezente olan pediatrik Moya Moya hastalığında radyolojik bulgular: Olgu sunumu
30. Safra kesesinde kum saati görünümü: Taş strüktürüne sekonder ilginç bir olgu. TÜRKRAD 2009
31. Erken evre brusella spondiliti tanısında konvansiyonel ve diffüzyon ağırlıklı MRG. TÜRKRAD 2009
32. Aberran meme dokularının eşlik ettiği bilateral aksiller galaktosel olgusu.TÜRKRAD 2009
33. Tolosa-Hunt sendromu: Olgu sunumu.TÜRKRAD 2009
34. Gebelik süresince tama yakın regrese olan tip 3 konjenital kistik adenomatoid malformasyonun prenatal ultrasonografik tanı ve takip bulguları. TÜRKRAD 2013
35. Plasental mesenkimal displazi: Ender ancak benign, multikistik plasenta. TÜRKRAD 2013
36. İzole çift aortik ark:Ender konjenital kardiovasküler malformasyonun prenatal tanısı. TÜRKRAD 2013

Türk Tabipler Birliği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Nöroradyoloji Derneği